Cookie beleid Nicolaas

De website van Nicolaas is in technisch beheer van VoetbalAssist en gebruikt cookies. Hieronder de cookies waar we je toestemming voor nodig hebben. Lees ons cookiebeleid voor meer informatie.

Functionele cookies

Voor een goede werking van de website worden deze cookies altijd geplaatst.

Analytische cookies

Google analytics Toestaan Niet toestaan

Marketing cookies

Facebook Toestaan Niet toestaan

Contributieregelement

Contributieregelement

Artikel 1 - Vaststelling contributie

Volgens de statuten van s.v. Nicolaas Boys zijn de leden jaarlijks gehouden contributie te betalen die door de Algemene Ledenvergadering (ALV) is vastgesteld.

Het bestuur is gerechtigd de contributie jaarlijks te te verhogen met de Consumentenprijsindex (CPI) en dit af te ronden naar boven op € 0,50, zonder dat deze verhoging tijdens de ALV in stemming gebracht hoeft te worden.

 

Artikel 2 - Categorieën

 • Lid 1. De leden worden in leeftijdscategorieën ingedeeld die een verschillende contributie bedrag betalen.
 • Lid 2. Ereleden zijn vrijgesteld van het betalen van contributie.
 • Lid 3. Leiders/commissieleden worden door s.v. Nicolaas Boys aangemeld als lid van de KNVB, waardoor zij o.a. automatisch verzekerd zijn. De contributie voor leiders/commissie­leden wordt door s.v. Nicolaas Boys betaald.

 

Artikel 3 - Inschrijfgeld

Alle nieuwe leden die zich bij s.v. Nicolaas Boys aanmelden zijn een inschrijfgeld van € 15,- verschuldigd. Inschrijven kan alleen middels de aanmeldpagina op de website.

Leden die zich aanmelden middels het KNVB formulier “overschrijving veldvoetbal” moeten eveneens het inschrijfformulier opsturen naar de ledenadministratie:

s.v. Nicolaas Boys
T.a.v. Ledenadministratie
W.P. Speelmanweg 1A
2441 CA  Nieuwveen

Email: [email protected] 

Het inschrijfgeld zal gelijktijdig met de eerste incasso of acceptgiro in rekening worden gebracht.

 

Artikel 4 - Lidmaatschap tijdens het seizoen

Het voetbalseizoen loopt van 1 juli tot en met 30 juni. Bij inschrijving van 1 juli t/m 31 december is de volledige contributie verschuldigd. Bij inschrijving in de periode 1 januari t/m 30 juni is 50% van de contributie verschuldigd.

 

Artikel 5 - Proefperiode Jeugd

Voor nieuwe jeugdleden bestaat de mogelijkheid gebruik te maken van een zogenaamde

proefperiode. De proefperiode wordt door het jeugdbestuur/jeugdcoördinator vastgesteld. Tijdens deze periode is er géén contributie verschuldigd. Wanneer de proefperiode afloopt en aanmelding volgt als lid geldt dit reglement met terugwerkende kracht. Plaatsing is afhankelijk of er plek is in de desbetreffende categorie/team. Gedurende de proefperiode kan er deelgenomen worden aan trainingen voor spelers in de JO-8, JO-9, JO-10 en JO-11 categorie.

 

Artikel 6 - Contributie betaling

 • Lid 1. Elk (nieuw) lid dient zijn contributie aan de vereniging te voldoen d.m.v. een machtiging tot automatische incasso.
 • Lid 2. Leden die geen machtiging tot automatische incasso hebben afgegeven zijn verplicht de contributie plus € 5,- administratiekosten te voldoen. Er zal eenmalig een acceptgiro in september worden verstuurd.
 • Lid 3. De machtiging is een in te vullen onderdeel van op de aanmeldpagina van onze website.. Het lid dient zorg te dragen voor voldoende saldo op de opgegeven rekening. De contributie zal in één keer worden geïnd, de incasso zal 1 september worden uitgevoerd. tenzij anders wordt aangegeven op de aanmeldpagina.
 • Lid 4. Leden zijn zelf verantwoordelijk voor het schriftelijk (e-mail) doorgeven van wijzigingen in naw-gegevens via [email protected] 

 

Artikel 7 - Contributiebedragen seizoen 2023-2024

Beste leden,

We zijn verheugd jullie te informeren over een positieve ontwikkeling binnen onze vereniging. Vanwege de financiële verbeteringen die wij als club hebben doorgemaakt de afgelopen jaren, hebben we besloten om voor onze jeugdleden een verlaging van de contributie door te voeren.

Het bestuur weet dat onze gewaardeerde leden de ruggengraat vormen van onze vereniging. Jullie betrokkenheid en ondersteuning zijn van onschatbare waarde voor het voortbestaan en de groei van onze club. Met dit in gedachten hebben we er hard aan gewerkt om manieren te vinden om jullie tegemoet te komen en het lidmaatschap nog toegankelijker te maken.

Vanaf aankomend seizoen 2023 2024 zal de contributie verlaagd worden met EUR 15,- per jaar voor alle jeugdleden. Deze verlaging is bedoeld om meer jeugdleden in staat te stellen deel te nemen aan onze activiteiten en voordelen. We hopen dat deze verandering zal bijdragen aan een nog diversere en levendigere gemeenschap, waarin iedereen zich welkom voelt en zijn of haar passies kan delen.

Jullie steun heeft ons geholpen om belangrijke mijlpalen te bereiken en weer terug te keren naar een financieel gezonde vereniging.

We kijken uit naar een veelbelovende toekomst waarin we onze vereniging verder laten bloeien. Als er vragen, opmerkingen of suggesties zijn, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen. Feedback is altijd welkom.

Bedankt voor jullie voortdurende steun. Samen zullen we blijven bouwen aan onze club.

Met vriendelijke groet,
Bestuur SV Nicolaas BoysLidmaatschap Automatische incasso Per acceptgiro
Vanaf 18 jaar € 230,- € 235,-
Vanaf 16 jaar € 150,- € 155,-
Vanaf 12 jaar € 135,- € 140,-
Vanaf 6 jaar € 120,- € 125,-
Senioren 5-wedstrijdenlid € 118,- € 123,-
Senioren rustend lid € 61,- € 61,-

 

Artikel 8 - Betaling bij later starten

Bij leden die tijdens het seizoen zijn ingestapt (artikel 4)zal de contributie in 1 keer worden geïnd in de eerste week van de volgende maand nadat men lid is geworden.

 

Artikel 9 - Uitsluiting incasso

Mocht het niet mogelijk zijn voor het lid om een machtiging tot automatische incasso af te geven (er wordt door de bank geen toestemming verleend) dan is het lid verplicht de contributie, verhoogd met € 5,- administratiekosten, middels een acceptgiro te betalen.

 

Artikel 10 - Storneren automatische incasso

Wanneer het bedrag, om welke reden dan ook, niet geïnd kan worden en de ontvangst blijft hierdoor uit dan ontstaat voor het lid een achterstand. Het lid dient zelf het verschuldigde bedrag op de rekening van de vereniging over te maken. Het lid ontvangt hiervoor een betalingsherinnering. Indien geen gehoor wordt gegeven aan de betalingsherinnering zie artikel 11.

 

Artikel 11 - Te late betaling

 • Lid 1. In geval van te late betaling is het lid zonder nadere aanmaning of ingebrekestelling in verzuim en uit dien hoofde een boete van € 5,- administratiekosten verschuldigd.
 • Lid 2. Leden die 3 maanden na aanbieding van de contributienota nog niet betaald hebben, kunnen met onmiddellijke ingang worden geschorst door het bestuur van de vereniging. Vanaf dat moment kan publicatie van de leden met contributieachterstand op de website plaatsvinden. Deze leden zijn pas speelgerechtigd wanneer zij hun betalingsverplichting, inclusief eventuele verhoging door boete en rente- en incassokosten, hebben voldaan.
 • Lid 3. Leden die 4 maanden na aanbieding van de contributienota nog steeds niet aan hun contributie verplichtingen hebben voldaan, kunnen tot royement worden voorgedragen aan de algemene ledenvergadering van de vereniging. Hun lidmaatschap eindigt aan het einde van het voetbalseizoen, derhalve blijft de contributie, inclusief eventuele verhoging door boete en rente- en incassokosten, verschuldigd.
 • Lid 4. Royementen door de vereniging zullen onverwijld aan de Koninklijke Nederlandse Voetbal Bond worden gemeld.
 • Lid 5. Het bestuur van de vereniging kan de vordering uit handen geven aan een incassobureau. In dat geval komen voorts de buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten volledig voor rekening van het lid.
 • Lid 6. Overdracht van de vordering aan het incassobureau betekent tevens dat het lid op non-actief zal worden gezet. Na ontvangst van de betaling zal het lidmaatschap weer worden geactiveerd.

 

Artikel 12 - Blessures

Blessures geven geen recht op contributie restitutie. Indien een lid door een (langdurige) ziekte die sporten verhindert of een (zware) blessure met een lange revalidatieperiode niet kan deelnemen aan trainingen en wedstrijden, kan de contributie opgeschort worden. Hiertoe dient het betreffende lid een verzoek met motivatie in te dienen bij het Bestuur via [email protected] . Het Bestuur neemt aan het eind van het seizoen hier een besluit in. Het besluit is onbetwistbaar. Reeds betaalde/geïncasseerde contributie wordt verrekend met de vaste KNVB-lasten.

 

Artikel 13 - Beëindiging lidmaatschap

Het lidmaatschap moet per email worden beëindigd aan de ledenadministratie van Nicolaas Boys via [email protected] . Indien gewenst kan deze beëindiging worden bevestigd door Nicolaas Boys. Opzeggingen dienen vóór 31 mei van elk jaar in het bezit te zijn van de ledenadministra­tie. Indien een opzegging geschiedt na 1 juni dan is het opzeggende lid minimaal de helft van de contributie voor het nieuwe seizoen verschuldigd. Geschiedt de opzegging na 1 augustus dan is het opzeggende lid de volledige contributie over het lopende seizoen verschuldigd.  

 

Boetereglement s.v. Nicolaas Boys

Artikel 1

Leden die aan s.v. Nicolaas Boys een machtiging voor het innen van contributie hebben afgegeven, machtigen s.v. Nicolaas Boys tevens voor het innen van iedere boete die door de KNVB is opgelegd en gericht is aan de betreffende persoon.

Artikel 2

 • Lid 1. Leden die aan s.v. Nicolaas Boys geen machtiging hebben afgegeven ontvangen voor iedere boete die door de KNVB is opgelegd een rekening met een toeslag van € 2,50.
 • Lid 2. Indien de boete binnen 4 weken niet is voldaan wordt een herinnering gestuurd. Bij het sturen van een herinnering wordt een extra toeslag van € 2,50 berekend.

 

 

Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!